Kaupunginhallituksen 15.4.2019 kokouksen päätökset

Lähde: Ajankohtaista
Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

136 § Viranhaltijapäätökset
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

137 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

138 § Erikoissairaanhoidon menot, palvelumaksujen hintojen alentaminen
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Seinäjoen kaupunginhallitus esittää,
- että sairaanhoitopiiri valmistelee palvelumaksujen alentamiseen liittyvän asian välittömästi niin, että palvelumaksujen alennus voidaan toteuttaa mahdollisimman
pian, esimerkiksi 1.7.2019 alkaen ja,
- että sairaanhoitopiiri valmistelee ja käsittelee myös muut edellä asiaselostuksessa olevassa kirjelmässä esitetyt asiat kiireellisesti.

Asian käsittely kokouksessa:

Rahoitusjohtaja tarkensi esitystään sitten, että asia viedään valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi rahoitusjohtajan tarkennetun ehdotuksen.

Esteelliset: Raimo Ristilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana , Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevina; eivät läsnä.

139 § Eräiden tytäryhtiöiden kirjanpitojen hoitaminen ja siihen liittyvä henkilöstöjärjestely
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa 1.6.2019 lukien Talouspalvelut - tulosalueelle taloushallinnon tulosyksikköön

konsernikirjanpitäjän toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

140 § Talouden tervehdyttämisohjelma
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaisen Talouden tervehdyttämisohjelman ja sen sisältämät
- toimialojen valmistelemat tilikohtaiset, euromääräiset säästöt;
- talouden tervehdyttämisohjelmaan liittyvän Kehittämisohjelman ja sen sisältämien
kehittämishankkeiden valmistelun käynnistämisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

141 § Kiinteistö Oy Itikanmäen Teollisuustalon osakkeiden ostaminen ja siihen liittyvä talousarviomuutos
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetun Kiinteistö Oy Itikanmäen osakkeita numerot 0001 – 0762 koskevan kauppakirjan ja osoittaa kauppahinnan maksamista varten lisämäärärahan 580 000 euroa talousarvioon tilikohdalle 1302 Kaupunginhallitus, 1201 Tytäryhtiöosakkeet ja osuudet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Aarne Heikkilä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jari Jokinen koska hänen aviopuolisonsa on osallistunut osakekaupan valmisteluun Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajana ; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

142 § Merenkurkun neuvosto / Lausuntopyyntö Merenkurkun neuvosto ry:n juridisen muodon muuttamisesta Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymäksi (EAYY) / Seinäjoen kaupungin lausunto
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Seinäjoen kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hyväksyy Merenkurkun neuvoston juridisen muodon muuttamista koskevan esityksen tekemisen ja esitystä koskevan sääntöehdotuksen. Kaupunginhallitus päättää myös, että Seinäjoen kaupunki liittyy uuteen yhtymään sen tultua hyväksytyksi ja että Seinäjoen kaupunki samanaikaisesti hyväksyy Merenkurkun neuvoston nykyisen yhdistyspohjaisen toiminnan lakkauttamisen ja Seinäjoen kaupungin luopumisen yhdistyksen jäsenyydestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

143 § Louhenkadun palveluyksikön liiketoiminnan siirto osaksi Seinäjoen kaupungin toimintaa siirtosopimus / toimien perustamiset / määrärahamuutokset
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheisen liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen mukaisesti toteutettavan 15 -paikkaisen kehitysvammaisten asumispalveluyksikön palvelutuotannon siirtymisen Seinäjoen kaupungille 1.5.2019 alkaen ja siihen liittyen seuraavien toimien perustamisen:

- vastaavan ohjaajan toimi (04SOS050)
- kotiavustajan toimi (04PER010)
- 9 ohjaajan tointa (04SOS06A)
- sairaanhoitajan toimi (03HOI030)
- sosiaaliohjaajan toimi (04SOS050).

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun lain 272/2005 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon em. liikkeen luovutusta koskevan sopimuksen edellyttämät määrärahamuutokset
tilikohtaan 2422 Louhenkadun asumisyksikkö 517 500 € ja vastaava vähennys 517 500 € tilikohtaan 2405 Kehitysvammaisten avo- ja laitoshoito.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Tarja Tenkula Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuuston 1. varapuheenjohtajana ja Paula Sihto hallituksen varajäsenenä sekä Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen varajäsenenä ; eivät läsnä.

144 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / kirjoitusvirheen korjaus / hyväksyminen / Sami Eerolan ym. ja Antero Rantalan ym. valitukset / kaupungin lausunnot / selvitys valitukseen / kaupungin täydennyslausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa olevana; eivät läsnä.

145 § Roveksen LTA- tavaraterminaalitonttien ja eräiden teollisuustonttien hinnoittelu / Mäenpään, Rowanhill Group Ltd ja MIL-keskuksen valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen / kaupungin lausunnot / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Rahoitusjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

146 § Seinäjoen kaupungin lausunto Isonkyrön kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan puoltaa Isokyrön kunnan esitystä siirtyä Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2020 alkaen valmistelutekstistä ilmenevin perustein.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

147 § Kertunlaakson koulun rakentaminen: suunnittelun käynnistäminen, aikataulu ja määrärahavaraus
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- käynnistää Kertunlaakson koulun suunnittelun KVR -urakkalaskennan edellyttämään tasoon,
- esittää valtuustolle Kertunlaakson koulun rakentamiseen 6,7 miljoonan euron (alv 0 %) määrärahaa lisättäväksi talonrakennuksen investointiohjelmaan siten, että 1,5 M€ määräraha kohdentuu vuodelle 2019. Loppumäärärahan jaksotus tarkastellaan lopullisesti vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

148 § Asemakaavan muutos, Kasperi, korttelin 29 (osa) / ehdotuksena nähtäville
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 29 (osa) ja 86 sekä niihin liittyviä virkistys- ja katualueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

149 § Ranta-asemakaavan laajennus / Peräseinäjoen 31. kaupunginosa, Kalajärvi, tila 743-416-5-146
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Peräseinäjoen 31. kaupunginosan korttelia 316 sekä siihen liittyviä erityis-, maa- ja metsätalous- sekä vesialueita koskevan ranta-asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

150 § Asemakaavan muutos ja laajennus, Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 5020 (osa), 5021 (osa), 42 - 57 ja Tanelinrannan 53. kaupunginosan erityis- ja liikennealue / asemakaavaehdotus nähtäville
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Roveksen, 55. kaupunginosan kortteleita 5020 (osa), 5021 (osa), 42 – 57 sekä niihin liittyviä erityis-, liikenne-, katu- ja viheralueita ja Tanelinrannan 53. kaupunginosan liikenne- ja erityisaluetta koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

151 § Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista edellä asiaselostuksessa todetun lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400

Suositut kortit

Digitaaliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Vastaa kyselyyn ja auta meitä kehittämään Seinäjoen kaupungin digitaalisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia!

https://link.webropolsurveys.com/S/775718090599D546
SKEITTIPUISTO NOUSI YKKÖSTOIVEEKSIViestintä ja markkinointi/Communication and Marketing
Kiitoksia Sahanlampi-kyselyyn vastanneille. Ringin kautta vastanneiden kesken arvottiin jopo, jonka voitti Jere! Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Sahanlammelle toivottiin mm. skeittipuistoa, monitoimikenttiä, kioskia, grilliä, saunaa, uusia pukkareita ja kelluvaa laituria. Lue lisää: http://www.seinajoki.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2018/12/15bNpGB19.html.stx
Keskustele, ideoi ja innostu!
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUB
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.