Kaupunginhallituksen 12.8.2019 kokouksen päätökset

Lähde: Ajankohtaista
Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

253 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Henna Rantasaari asianosaisena, ei läsnä.

254 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

255 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Hannele Naumanen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Hannele Naumasen menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hänen tilalleen jäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja Noora Ahokkaalle henkilökohtaisen varajäsenen kasvatus- ja opetuslautakuntaan jäljellä oleville toimikausille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

256 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Jarkko Kärki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
- toteaa Jarkko Kärjen menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi,
- pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Anneli Mannisen jäljellä olevalle toimikaudelle,
- pyytää, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun vaalilain ja kuntalain edellyttämällä tavalla Anneli Mannisen tultua kutsutuksi valtuutetuksi,
- valitsee Jarkko Kärjen tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle sekä
- valitsee Jarkko Kärjen tilalle Erkki Valtamäelle henkilökohtaiset varajäsenet lupa-asiain lautakuntaan ja valtuuston vaalilautakuntaan jäljellä oleville toimikausille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

257 § Toimikuntien asettaminen / jäsenten valinta / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- muuttaa kaavanimitoimikunnan nimen nimistötoimikunnaksi ja
- tarkentaa kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoivan toimikunnan kokoonpanoa niin, että hankejohtaja Hannu Kantonen on kaupungin edustajana toimikunnassa ja Into Seinäjoki Oy:tä edustaa toimikunnassa Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtaja, jona tällä hetkellä toimii Leena Perämäki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

258 § Liiketontin myynti Seinäjoen Käyttöauto Oy:lle / anomus jatkoajasta rakentamiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että kauppakirjaan kirjattua rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan sopimussakotta 6.9.2021 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

259 § Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / ohjeet yhtiökokousedustajalle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen ja antaa hänelle ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

260 § Talouskehitys 1 – 6/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1–6/2019 ja saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

261 § Poikkeamishakemus: Kalakoski, 743-418-15-33/ Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteluilla tilalle 743-418-15-33 poikkeamisluvan poiketa MRL:n 72 § 1 mom kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voisi myöntää vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle
pysyväksi asuinrakennukseksi.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Tämän päätös on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800

Suositut kortit

Keskustele, ideoi ja innostu!
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUB
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.