Valtuuston 27.4.2020 kokouksen päätökset

Lähde: Ajankohtaista

32 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 22.4.2020
valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 22.4.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
Nimenhuudolla todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

33 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 30. päivänä huhtikuuta
2020 klo 14 ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla maanantaina 4. päivänä
huhtikuuta 2020 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Antti Knuuttila ja Veikko Koivisto

34 § Muutos talousarviolainojen ottamista koskevaan delegointiin
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto korottaa kassalainan ottamisvaltuutuksen 150 000 000 euroon.
Tältä osin valtuutus on seuraava:
- valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille:
150 000 000 euron suuruisen euromääräisen kassalainan kaupungin rahoitusaseman turvaamiseksi siten, että laina-aika on enintään 1 vuosi ja
lainasta viitekoron lisäksi maksettava marginaali enintään 1,20 % kuitenkin siten, että maksettava kokonaiskorko on enintään 6 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Johdannaissopimuksia ja pitkäaikaisten lainojen suojauksia koskevien päätösten delegointi
Valtuusto korottaa johdannaissopimusten ja pitkäaikaisten lainojen suojauksien
ottamisvaltuutuksen enimmäismäärän 150 000 000 euroon.
Tältä osin valtuutus on seuraava:
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille enintään 150 000 000 euron johdannaissopimuksina, koronvaihtosopimuksina ja muina pitkäaikaisten lainojen suojauksina kaupungin lainasalkun riittäväksi
suojaamiseksi.
Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää johdannaissopimusten, koronvaihtosopimusten ja muiden pitkäaikaisten lainojen suojausten tekemisestä ko. rajaan saakka niin, että tehdyt johdannaissopimuspäätökset ja muuta pitkäaikaisen lainan suojauksia koskevat päätökset saatetaan
kaupunginhallituksen tietoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36 § Konserniraportointi 1.1. – 31.12.2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

37 § Sevas Kodit Oy:n takausanomus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot, perimiskulut sekä lainan muut liitännäiskulut) seuraavalle Kuntarahoitus Oyj:n Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle;
Lainanantaja:...…….. Kuntarahoitus Oyj
Lainan määrä:...……. 1 306 458,00 euroa
Laina-aika ja lyhennykset.... 19 vuotta.
Lainan korko:...…….. 6 kk euriborviitekorkoon lisättynä 0,470 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio 10.3.2020: 0,470% p.a.
sisältäen marginaalin. Luoton marginaali on voimassa kymmenen vuotta luoton ensimmäisen erän nostosta.
Viitekoron arvon alittaessa 0,00 prosentin määrän, on luoton viitekoron arvo tällöin 0,00 %.
Takauksen vastavakuus: …….Sevas Kodit Oy panttaa Seinäjoen kaupungille olemassa olevat Myllytie 1 (743-51-1015-6) ja Pikkukuja 3 (743-9-19-8) kiinteistökiinnitykset luottojen poismaksun yhteydessä yht. 1.850.067,18 € (840.939,63 eur Myllytie ja 1.009.127,55 eur Pikkukuja) ja luovuttaa nämä kiinnitykset takaussitoumuksen vastavakuudeksi Seinäjoen kaupungille.
Päätös :Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

38 § Rytmikorjaamo Oy:n takaushakemus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen 80 %:n määrään saakka (sisältää lainanpääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot, perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) Nordea Bank Oyj:n Rytmikorjaamo Oy:lle myöntämälle
seuraavalle lainalle;
Lainanantaja: ………..Nordea Bank Oyj
Lainan määrä: ……….3 415 000 euroa
Lainan korko:...……... 12kk euribor lisättynä 0,89 % p.a. Euribor koron katsotaan olevan aina vähintään 0 %. Koron marginaalin tarkistusoikeus aikaisintaan 3 vuoden kuluttua velkakirjan allekirjoittamisesta tai edellisestä marginaalin tarkistuksesta. Velallisella lainan irtisanomisoikeus marginaalin tarkistuksen yhteydessä.
Laina-aika: …......…….10 vuotta
Lainan lyhennykset:.... Tasalyhennyksin 2 kertaa vuodessa. Maksuohjelma laaditaan 25 lyhennysohjelmalla.10 lainavuoden jälkeen
jäljellä oleva lainan pääoma maksetaan kerralla pois kokonaan viimeisen lyhennyserän yhteydessä.
Takauksen vastavakuus:... Kiinteistökiinnitys määrältään 2 750 000 euroa kiinteistöön 743-17-9-1 (maa-alue ja rakennukset).
Etusija määräytyy Nordea Bank Oyj:n em. lainan 20 % määrän maksamisen vakuudeksi parhaalla etusijalla
kiinnitettyjen ja pankille pantattujen panttikirjojen jälkeen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Heikki Vierula Rytmikorjaamo Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

§ 39 Sopimus liiketoiminnan luovutuksesta SJ-Groupin kanssa / viran ja toimien perustaminen talousarvion muutos
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin ja SJ-Group Oy:n väliseen liikkeenluovutussopimukseen liittyen oheisen viran ja toimien perustamisen 1.4.2020 lukien:
1 Palvelukodin vastaava 03HOI020 virka
1 Sosiaaliohjaaja 04SOS050 toimi
2 Sairaanhoitaja AMK 03HOI030 toimi
12 Lähihoitajaa 04SOS06A toimi
Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.
Valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion muutokset oheisen liitteen mukaisesti. Liiketoiminnan luovutussopimuksessa Seinäjoen kaupungin ja SJGroupin välillä sovittu 63 000 € ei sisälly oheiseen talousarvioon. Kyseinen summa koostuu vahingonkorvauksesta, työntekijöiden lomapalkoista ja lomakorvauksista ja se on jo Seinäjoen kaupungille maksettu.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 40 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön määräaikainen muuttaminen ajalla 1.5.2020–31.5.2021
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy määräajalle 1.5.2020–31.5.2021 Seinäjoen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön muuttamisen niin, että siinä määriteltyjä kokous- ja vuosipalkkioita, toimituspalkkioita ja vaalitoimielimille maksettavia palkkioita pienennetään 20 prosentilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 41 Valtuustoaloite / Ruoka-apu lapsiperheille
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
- hyväksyy asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Markku Lahtisen valtuustoaloitteeseen ja
- päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 42 Valtuustoaloite / Kaupungin (SeiPark Oy) hallinnoimilla ydinkeskustan pysäköintipaikoilla järjestetään 1.5.-31.12.2020 kokeilu tunnin ilmaisesta pysäköinnistä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
- hyväksyy asiaselostuksessa todetun selvityksen vastauksena valtuutettu Erkki Valtamäen valtuustoaloitteeseen ja
- päättää katsoa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670

Suositut kortit

Keskustele, ideoi ja innostu!Yleistä
Kaupunkistrategian kehittämiseen tarvitaan sinun mielipiteitäsi ja näkemyksiäsi.  
Vaikuta Seinäjoen tulevaisuuteen osoitteessa http://strategia.elamaniseinajoki.fi/
INTERNATIONAL CLUBYleistä
Haluatko kansainvälistyä ja tutustua uusiin kulttuureihin?! Ensimmäinen tapaaminen 16.11.2017 klo 17.00-18.30,  Nuorisokeskus (Puskantie 3). 
15-29 -vuotiaille. 

Nuorisopalvelut
Seinäjoen 4H-yhdistys
Tervetuloa Rinkiin!Yleistä
Olet ladannut Seinäjoen kaupungin Rinki-sovelluksen.

Rinkiä käytetään kuntalaisten ja muiden kaupungin sidosryhmien kuulemiseen. Jotkut esitettävät kysymyskortit saattavat olla myös sijaintiin perustuvia, joten jos haluat saada esimerkiksi mahdollisia asuinalueeseen liittyviä kysymyksiä, anna sovellukselle lupa puhelimesi sijaintitietojen käyttämiseen. Mikäli haluat ilmoitukset uusista kysymyksistä puhelimeesi ilmoitusviesteinä (push notifications), anna lupa myös niille.

Uutta sisältöä julkaistaan säännöllisesti. Ringillä tavataan!
Mihin ikäryhmään kuulut?Yleistä
Vastauksesi auttaa meitä tulkitsemaan Ringin käyttöä.
Millä postinumeroalueella asut?Yleistä
Vastaustasi voidaan hyödyntää paikkatietoon perustuvien kysymysten esittämisessä.